Cennik

 Regulamin wynajmu i rezerwacji domków wczasowych „Hallerówka Resort”  ®

UWAGA!!!

Nie ogłaszamy sie na potralach nie branżowych takich jak OLX.pl, czy gumtree.pl

Prosimy o uważanie na oszustów podszywających się pod nasz obiekt.

 § 1. Cennik 

 noclegi w terminie

od 26.04 – do 5.05    - MAJÓWKA -

 1. domek 4 osobowy -                                                               365   zł
 2. dodatkowa osoba powyżej lat dwóch -                                50   zł
 3. dodatkowa osoba do dwóch lat -                                         20   zł

od 06.05 – do 07.06

 1. domek 4 osobowy-                                                               300   zł
 2. dodatkowa osoba powyżej lat dwóch -                                50   zł
 3. dodatkowa osoba do lat dwóch -                                         20   zł 

od 08.06 – do 23.06

 1. domek  4 osobowy-                                                               365   zł
 2. dodatkowa osoba powyżej lat dwóch -                                50   zł
 3. dodatkowa osoba do lat dwóch -                                         20   zł

od 24.06 – do 25.08

 1. domek 4 osobowy-                                                                    485   zł
 2. dodatkowa osoba powyżej lat dwóch -                                50   zł
 3. dodatkowa osoba do lat dwóch -                                          20   zł

od 26.08 – do 08.09

 1. domek  4 osobowy-                                                              365   zł
 2. dodatkowa osoba powyżej lat dwóch -                               50   zł
 3. dodatkowa osoba do lat dwóch -                                         20   zł

Ceny dotyczą najmu całego domku nad morzem we Władysławowo za dobę oraz jednego miejsca parkingowego.

Podane ceny nie zawieraja opłaty klimatycznej w kwocie 1,6 zł osoba/dzien.

Powyzsze ceny obowiązują przy min. 7 dniowym pobycie. W innych terminach ceny ustalamy indywidualnie.

 

Data 21.02.2019 rok Władysławowo

 

---   ZAPRASZAMY   ---

 

 

 ♣♣

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków wczasowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.
 2. Hallerowka Resort oferuje klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej Goście) usługi krótkotrwałego wynajmu znajdujących się na terenie domków, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

  Szczegółowe informacje na temat  domków i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. +48 606 394 546 lub +48 605 580 414
  lub na stronie internetowej:
  http://www.hallerowka.pl 

 3. Film o obiekcie można zobaczyć na : 
  https://www.youtube.com/watch?v=XJM7pesKiNo

 

Nie ogłaszamy się na portalach nie branżowych takich jak olx.pl, allegro.pl, gumtree.pl

 

Prosimy uważać na oszustów podszywajacych się pod nasz obiekt !!!

♣♣♣

§ 3. Rezerwacja i zadatek

 1. Rezerwację wstępną, uzgodnioną telefonicznie pod powyże podanymi numerami telefonów, należy potwierdzić, wpłacając na podany nr konta  kwotę zadatku, w wysokości 1000 zł (tysiąć złotych)  za zarezerwowany nr domku:
 •  
 • Małgorzata Stefańska, 
 • Mbank - 57 1140 2017 0000 4902 0271 6348
 •  
 • Przemysław Stefański
 • Mbank - 27 1140 2004 0000 3202 7849 0659
 •                 


Prosimy podać w przelewie NAZWISKO, DATY REZERWACJI. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty rezerwacji telefonicznej (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie może powodować anulację rezerwacji wstępnej.

 1. Przelewy z zagranicy

  Aby wykonać przelew z zagranicy na rachunek w mBanku, podaj:

  • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku /IBAN/
  • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy (imię i nazwisko/ nazwa firmy odbiorcy musi być zgodne z numerem rachunku, w przeciwnym wypadku przelew będzie wstrzymywany do czasu wprowadzenia przez bank nadawcy korekty danych odbiorcy)
  • adres odbiorcy przelewu
  • tytuł przelewu
  • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu: 
   mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
   LODZ
   SKRYTKA POCZTOWA 2108
   90-959 LODZ 2
  • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
  • SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004
 2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zadatku lub zapłaty przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. W dniu rozpoczęcia pobytu Waściciel pobiera  kaucję w kwocie 500zł (pięćset złotych). Z kaucji Właściciel ma prawo pobrać kwotę pokrywającą wyrządzone przez Wynajmującego szkody włącznie z potrzebną logistyką do usunięcia szkody a także potracić koszty sprzątania zgodnie  z &4 pkt 9  i &4 pkt 12 niniejszej umowy. Kaucja jest rozliczana przy zdawaniu domku.
 5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest z w dniu przyjazdu.
 6. Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 7. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu. Przedłużenia pobytu w domku ponad czas wskazany w dobie hotelowej wymaga zgody Właściciela i powoduje naliczenie opłaty wg stawki 1 godzina przedłużenia opłata 50 zł. Właściciel należną kwotę ma prawo potrącić z wpłaconej kaucji przez Wynajmujacego.

♣♣♣♣

§ 4. Zasady użytkowania

 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku i Objekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, żelazek oraz świec. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, broni, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu a także wykonywania czynności mogących mieć nieprzyjemne konsekwencje dla innych użytkowników np. masowe smażenie ryb.
 5. O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 6. W momencie przekazania przez Właściciela klucza/karty dostepowej do lokalu stają sie Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 7. Za zgubienie klucza lub karty dostępowej jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł.
 8. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu.
 9. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, urządzeń sanitarnych, kozy, grilla, kuchenki. W innym przypadku Wynajmujący wyraża zgodę na potrącenie z wpłaconej kaucji kwoty 250 zł za sprzątanie domku.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 11. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.
 12. Użytkownicy grilla i kozy kominkowej zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu.  Węgiel drzewny, brykiet oraz drewno Goście organizują we własnym zakresie.
 13. Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji.
 15. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną przez Właściciela oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 2000zł.
 16. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków bez zgody Właściciela.
 17. Do stałego pobytu na terenie  upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości Hallerówka Resort, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody Właściciela obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu. (Patrz pkt. 23),
 18. Dzieci na placu zabaw bawią się wyłacznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 19. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.
 20. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Właściciela . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Dla jednego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe,
 21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kart, kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
 22. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:30 (przyjazd), a kończy o godz. 10:30 (wyjazd).
 23. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
 24. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 25. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 26. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia.
  Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu,  nie ponosimy odpowiedzialności.
 27. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 28. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela.
 29. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)
 30. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.
 31. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu
  i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. 
 32. Z uwagi, iz część dzieci jest uczulona na zwierzeta w obiekcie nie mogą przebywać wasze ukochane czworonogi takie jak psy czy koty.
 33. Nie ponosimy odpowiedzalności za przerwy w dostawie mediów.

♣♣♣♣♣

§ 5. Prawo

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. Właściciel Hallerówka Resort przeprasza za prawniczy ton niniejszego Regulaminu jednakże mały promil Gości wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu poza domem ;). 

Władysławowo 01.07.2018 r.